نام های خانوادگی که با حرف * ق * آغاز میشوند مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
شنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۰۸:۴۱
نام خانوادگي نام رديف مازاد قيمت فروش(ريال)
قائد رحمتي بزرگي 1207 94,785,311
قائدي هادي 1261 99,839,024
قائمی علی اصغر 2423 128,318,928
قائمي امير 1311 123,726,809
قادری علی اکبر 469 44,776,228
قادري آب بخش علي اصغر 333 41,177,823
قادري ايرانشاه ابراهيم 335 41,177,823
قادري قهفرخي محمد علي 325 41,177,823
قادري قهفرخي محمدعلي 91 41,177,823
قاسم پور كرم اله 25 49,393,594
قاسم پور محسن 1525 122,513,423
قاسم پوردهاقاني روح اله 29 44,776,228
قاسم زاده ناصر 626 69,257,875
قاسم زاده منصور 978 95,386,321
قاسم زاده حسنعلی 2284 116,370,349
قاسم مهرابی غلامحسین 2374 122,150,672
قاسم نژاد اسمعيل 308 49,753,432
قاسم وند فتح اله 1950 123,666,691
قاسمپور منصور 343 45,113,980
قاسمی سعیداله 404 49,753,432
قاسمی عبداله 824 75,557,246
قاسمی حاتم 2234 125,508,755
قاسمی حسن 2323 128,051,662
قاسمی حسین 2666 125,508,755
قاسمی پورافشار آرمان 2191 123,958,069
قاسمی جندابه محمد 2221 122,064,149
قاسمی فرد خلیل 1967 120,849,531
قاسمی فرد اسمعیل 2743 138,792,784
قاسمی نژاد رائینی محمدعلی 2137 120,849,531
قاسمی یزد آبادی محمد 2052 128,318,928
قاسمي كيكاوس 1584 123,156,888
قاسمي امين 1618 125,508,755
قاسمي ارتيان منوچهر 1356 128,051,662
قاسمي افرا صادق 1244 94,785,311
قاسمي نافچي علي 30 43,557,246
قاسمي نافچي خداكرم 31 49,393,594
قاسميان اكبر 1434 130,698,366
قالي باف كريم 251 61,767,383
قانع علی 782 98,879,698
قانعی مه لقا 817 95,386,321
قبادی رحیم 2515 116,370,349
قبادی علی نردان 2682 129,271,321
قبادي بهروز 157 41,177,823
قبادي بهروز 210 41,177,823
قدرتی مهدی 1987 118,968,077
قدرتي محمدعلي 1896 115,435,702
قدمگاهي رضا 1240 93,767,383
قدمی نورمحمد 2166 123,507,951
قدمی فرد فرشاد 2243 123,726,809
قدیری زاده عباس 2722 128,546,889
قدیری سنگاچین سهراب 2297 128,318,928
قدیمی سیف اله 799 99,629,490
قدیمی نعمت 2037 128,402,138
قدیمی حمید 2582 123,958,069
قدیمی رضی آباد کلامعلی 400 43,557,246
قديمي مسرور جمشيد 1746 125,831,912
قراگزلي جهانبخش 1845 123,167,161
قربانزاده بهروز 999 85,503,726
قربانیان هاوستنی حیدر 2121 114,592,241
قرباني هادي 190 41,177,823
قرباني عليرضا 249 49,840,399
قرباني مهدي 1019 93,158,951
قرباني رضا 1281 98,719,926
قرباني محمود 1424 125,508,755
قرباني فرامرز 1438 114,370,075
قرباني خليفه قشلاقي آيت 127 41,726,768
قرباني دهكردي حسن 1868 125,508,755
قرباني قلعه تكي اسحاق 1364 132,129,761
قرباني مزرعه محمود 1550 132,129,761
قره حسنلو علی 2093 123,764,370
قره گزلويي حسن 320 41,177,823
قریشوندی نسرین 592 69,170,908
قزوینه نریمان 441 44,776,228
قلاعی فرهاد 730 69,257,875
قلنجی بالاو کمال الدین 2295 110,878,407
قلندری محسن 2008 128,402,138
قلی زاده اسمعیل 2202 124,036,401
قلی زاده نوقاب محمد 2371 132,363,296
قلیجی شاداله 816 98,879,698
قلیچ خانی هادی 2816 41,177,823
قلي زاده اكبر 1197 98,719,926
قليچ خاني هادي 207 41,177,823
قليچ خاني مهدي 1287 124,165,116
قمری فرید 765 94,785,311
قمی علی نصیر 499 41,726,768
قنات باري قربانعلي 218 41,177,823
قنات باري قربانعلي 177 41,177,823
قناري عبدالكريم 220 41,177,823
قنبرزاده حسین 2373 131,334,303
قنبری مرادعلی 887 95,386,321
قنبری عطا 2124 131,244,198
قنبری فرامرز 2732 128,676,814
قنبري قهنويه مهرداد 1799 129,084,047
قنبريان غلامرضا 259 41,177,823
قندي مرتضي 80 41,726,768
قنواتی ماندنی 880 98,719,926
قنواتي كامران 288 45,661,064
قنواتي اصل حفيظ اله 366 49,845,803
قولنجی زیمدشتی سلیمان 2053 119,992,086
قوی دل قاسم آبادی غلامحسین 2737 128,728,444
قهرمانی فیاض 2576 130,410,183
قهرمانیان قاسم 2391 125,508,755
قهرمانیان ابوالفضل 2460 125,508,755
قهرماني محمد 1669 123,156,888
قهرماني ايلخچي عليا لطف اله 24 41,726,768
قیجی کاظم 568 69,109,278
قیصرپور مجتبی 988 98,879,698
قیطاسی مراد 979 95,386,321
قيدر حسين 43 41,726,768
قيصر اسمعلي 216 41,177,823